‹ Terug naar alle koplopers

Ketenstage – ‘Student volgt Cliënt’

De ketenstage biedt studenten de kans in 20 weken ervaring op te doen in de hele zorgketen. In plaats van een stage bij één organisatie volgen deze studenten de cliënt in het hele zorgproces.


In het samenwerkingsinitiatief 'Student volgt Cliënt' doorlopen studenten van de HBO-V Groningen tijdens één stage een aantal schakels in de zorgketen. Zo ontstaat de mogelijkheid om een kijkje te nemen in elkaars ‘keuken’ en te leren van elkaars werkveld. Studenten volgen niet een individuele cliënt, maar een patiëntgroep of ziektebeeld door de keten heen.

Voor de regio Oost-Groningen is gekozen voor de kwetsbare oudere. De zorgketen die een kwetsbare oudere met een zorgbehoefte doorloopt, kan er zo uitzien: van hulp in huis, via opname in het ziekenhuis en eventueel een klinische revalidatie, weer terug naar huis of naar een woon-zorgcentrum. De partners in deze keten geven aan dat ze sterk afhankelijk zijn van elkaar, maar niet goed van elkaar te weten wat een ieder in die zorgketen kan bieden aan die kwetsbare oudere. De partners zijn het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zorggroep Meander en Ketenzorgorganisatie Oosterlengte.

Het doel van het samenwerkingsinitiatief 'Student volgt Cliënt' is tweeledig. Enerzijds het voorkomen van omissies en overlap in de ouderenzorg door inzichtelijk te maken wat de verschillende zorginstellingen in de zorgketen de kwetsbare oudere kunnen bieden. De kortere lijntjes die zo tussen de deelnemende zorginstellingen ontstaan, zorgen voor een betere overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen tussen de zorgverleners in de regio . Daarmee ontstaat ruimte voor verbetering in de ‘continuïteit van zorg’. Daarnaast willen we hbo-verpleegkundigen (in opleiding) boeien, binden en behouden binnen VVT (Verpleging Verzorging Thuiszorg) doordat studenten in de ketenstage kennismaken met de diverse aspecten van ouderenzorg.

Resultaten

1.Meer commitment aan de ouderenzorg:
Uit de pilot tot nu toe blijkt dat de mind-set van studenten inderdaad positief verandert ten aanzien van de ouderenzorg. De studenten geven letterlijk aan dat ze niet wisten dat de ouderenzorg zo complex en dynamisch is, en dat het daarmee een interessant werkveld voor hen wordt.

2.Meer eigen regie over het leerproces:
De studenten hebben in deze stage eigen regie over hun leer proces en voelen zich hier verantwoordelijk voor. Ze hebben een actieve leerhouding. De studenten uit de eerste pilot hebben ter afsluiting van de pilot een succesvol symposium georganiseerd. Hiermee hebben zij aangetoond dat ze de leeruitkomsten hebben behaald.

3.Meerdere zorginstellingen hebben aangegeven met een vergelijkbare stage te willen starten: 
Zo start Stichting De Hoven in september met een vergelijkbare ketenstage ‘onder eigen dak’. Daarbij maakt de student in één stage binnen de eigen organisatie kennis met diverse aspecten van de ouderenzorg. Ook gaat één van de deelnemers aan de pilots ( Oosterlengte) binnen de revalidatiezorg een ketenstage aanbieden waarvan zowel somatiek als psychogeriatrie onderdeel zullen uitmaken.

4.De aandacht van de student richt zich op patiëntproblemen en niet op de medische problematiek:
In de ketenstage volgt de student bijna letterlijk de problematiek van de doelgroep in de zorgketen (volgens de Kernset Patiëntproblematiek). In iedere schakel inventariseert de student in welke mate die problematiek daar voorkomt, hoe die problematiek daar wordt gesignaleerd, hoe verpleegkundige diagnostiek plaatsvindt en welke interventies worden gekozen. De student relateert deze bevindingen steeds aan de actuele, EBP-gebaseerde richtlijnen.

Dit sluit aan bij de vraag naar verpleegkundigen die ‘over muren heen kunnen kijken’, regie pakken en breed en flexibel kunnen worden ingezet.

5.Medewerkers van de deelnemende zorginstellingen (werkbegeleiders en praktijkopleiders) maken daadwerkelijk kennis met de andere schakels in de keten.
Tijdens bijeenkomsten van de leergemeenschap en bij de overdrachten van de stations ontmoeten medewerkers van de verschillende zorginstellingen elkaar. Inzicht en begrip in elkaars (on)mogelijkheden maakt dat in gezamenlijkheid problemen besproken worden, oplossingen worden bedacht en geïmplementeerd. Het is de bedoeling dat de studenten die op deze wijze worden opgeleid zo ook in de zorgketen worden ingezet.

6.Lerende organisaties en lerende medewerkers (professionele leergemeenschap)
Doordat medewerkers (werkbegeleiders en praktijkopleiders) van de zorginstellingen actief deelnemen aan de leergemeenschap die iedere twee weken bij elkaar komt, is er sprake van informeel leren. Men leert van elkaar en men komt weer in de leermodus. Omdat het om informeel leren gaat, heeft men de vrijheid om zelf leerdoelen op te stellen. De ervaring is dat medewerkers de participatie aan de leergemeenschap hoog waarderen, en dat ze intrinsiek gemotiveerd worden om actief bezig te gaan met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Belangrijk onderdeel van deze kwaliteit van zorg is de transmurale overdacht als instrument om continuïteit van zorg te bereiken.

 

Onderwijsaanbod

In deze pilot is gekozen voor het vehikel onderwijs. Studenten van de HBO-V Groningen doorlopen tijdens één stage (van 20 weken) drie schakels in de zorgketen (zie overzicht Zorgaanbieders). Na 6 weken schuiven de studenten door naar een volgend ‘station’ in de keten. Alvorens naar de volgende schakel te gaan vindt er een tussenweek plaats. In deze tussenweek komt de leergemeenschap (studenten, werkbegeleiders en praktijkopleiders van de deelnemende zorginstellingen en een docent van de HBO-V) bij elkaar voor uitwisseling van ervaringen. Ook stellen zij zelfstandig, op basis van de leerbehoefte, het programma samen. Hierdoor ontstaat een Community of Learners.

Contactpersoon
Erik Jansen - hogeschooldocent Hanzehogeschool 06-36143297

Onderwijspartners
  • Hanzehogeschool Groningen
Zorgpartners
  • Ketenzorgleverancier Oosterlengte
  • Ommelander Ziekenhuis Groningen
  • Zorggroep Meander