‹ Terug naar alle regionale pacten

Werkagenda Oost: 'Gekozen voor elkaar vanuit de meerwaarde'

De insteek is hetzelfde als bij de Regionale Zorgpacten: komen tot een betere aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De schaalgrootte is alleen anders. Waar overal in Nederland zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden zich op regionaal niveau verenigen in zorgpacten, zet regio Oost ook een overkoepelende werkagenda op. Een waar vier regionale zorgpacten deel van uit maken. Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs van WGV Zorg & Welzijn en contactpersoon van de Werkagenda Oost vertelt.

Werkagenda Oost: 'Gekozen voor elkaar vanuit de meerwaarde'

Zorgpacten Twente, Achterhoek, Regio IJssel-Vecht, regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Dat zijn de vier pacten die buitenom hun eigen regionale agenda voortaan deel uitmaken van de overkoepelende Werkagenda Oost.

pasfoto Jan Wiggers
Jan Wiggers
Door de schaalgrootte hoef je als zorgpact of organisatie niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden

Klein genoeg voor betrokkenheid, groot genoeg voor verandering

Maar waarom naast de vier zorgpacten een Werkagenda Oost? Wiggers: ‘Als WGV Zorg & Welzijn werken wij al sinds 2011 met de vier arbeidsmarktregio’s aan het opstellen van hun regionale zorgpacten. Ook waren er al contacten met de acht roc’s en vier hogescholen uit deze regio’s. Waarom dan niet als regio aan de slag gaan met het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in zorg en welzijn? Regio Oost is immers klein genoeg om je erbij betrokken te voelen en groot genoeg om echt verandering teweeg te brengen.

Daar waar de regionale pacten vooral ingaan op regiospecifieke vraagstukken, is de gemeenschappelijke werkagenda van onderwijsveld en werkveld gericht op het leren van elkaar, gezamenlijke koersbepaling, samen ontwikkelen en afstemming. Wat dat betreft denk ik dat het werken in een groter verband meer slagkracht geeft. En het ons meer winst oplevert op de thema’s waar we ons als overkoepelende Werkagenda op richten. Door de schaalgrootte hoef je bovendien als zorgpact of organisatie niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.’

Reactie Janny Joosten, accountmanager Stedendriehoek en IJssel-Vecht, over de Werkagenda Oost namens de regio’s:

‘Samen kunnen we meer dan alleen. We stemmen veel met elkaar af, zetten gezamenlijk lijnen uit en weten elkaar goed te vinden. De samenwerkingspartners vinden dat WGV ons veel werk uit handen neemt en een onmisbare verbindende rol vervult.’

Zo werken we hier in het oosten

Efficiëntie- en kwaliteitsslag zijn dan ook twee kernbegrippen die in alle thema’s van de Werkagenda Oost terugkomen. Zo wil de Werkagenda voorwaarden die gelden voor binnenschools leren en praktijkleren, zoveel mogelijk eenduidig ontwikkelen en afstemmen. Wiggers: ‘Nu heb je bijvoorbeeld de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) die vanuit de praktijk vereist hoeveel praktijkuren een student maakt. En je hebt de BOT (Begeleide onderwijstijd in het mbo) vanuit het onderwijs, die weer andere eisen stelt. Hoe leg je die goed op elkaar? Elke onderwijsinstelling vindt daar zijn eigen weg in, waardoor iedereen er een andere systematiek op na houdt. En juist daar proberen we eenduidigheid in te krijgen. Zodat voor elke instelling hetzelfde geldt. Dat we in wezen kunnen zeggen: ‘’Zo werken we hier in het oosten’’.’

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Daarnaast is ook duidelijk de link met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te vinden binnen elk thema. Wiggers: ‘Daar moet het werk gebeuren, in het onderwijs- en werkveld. Als Werkagenda Oost leggen we dan ook vooral de nadruk op die samenwerking. Neem bijvoorbeeld het thema: stimuleren van samenwerking en kennisdeling van onderwijsdocenten en zorgmedewerkers. Hier gaat het om interprofessioneel leren. Docenten die beter op de hoogte zijn van wat er in het werkveld gebeurt en zorgmedewerkers die een kijkje in de keuken krijgen binnen de onderwijswereld. Dat moet ervoor zorgen dat de kloof tussen dat wat geleerd wordt in het onderwijs en dat wat nodig is in de praktijk wordt verkleind.’

Een ander thema dat de link illustreert: outputcriteria van de student. Wiggers: ‘Dat gaat over wat een student nu daadwerkelijk moet kunnen om het werk te kunnen uitvoeren waarvoor hij is opgeleid. Zodat hij direct als beginnend professional zelfstandig aan de slag kan in het werkveld. En dat gaat verder dan alleen vakkennis. Zo zijn ook de 21st century skills, sociale interactie en kennis van de netwerkkaart van belang. Binnen de Werkagenda willen we een systeem ontwikkelen voor deze outputcriteria, aansluitend op de bestaande profielen.’

Efficiëntie- en kwaliteitsslag zijn twee kernbegrippen die in alle thema’s van de Werkagenda Oost terugkomen

Samenwerken als vanzelfsprekendheid

En wanneer mag de vlag uit bij Werkagenda Oost? Wiggers: ‘Als we elkaar kunnen blijven vinden op de inhoud. Dat we van daaruit gezamenlijk acties ondernemen, zonder dat daar een pact of afsprakenpakket voor nodig is. Ik vind het dan ook belangrijk dat iedereen vanuit zichzelf de meerwaarde van samenwerken inziet. Daarom hebben we binnen de Werkagenda Oost ook voor elkaar gekozen.’

In werkgroepen aan de slag

De acht thema’s van het pact zijn op strategisch niveau opgezet en op directieniveau verder uitgewerkt. Nu is het aan de werkgroepen bestaande uit professionals uit het onderwijs en het werkveld, om ermee aan de slag te gaan. Wiggers: ‘Zij gaan verder met het concreet uitwerken van de thema’s. Bijvoorbeeld het thema interprofessioneel leren. Hoe gaan we dat op zo’n manier inzetten dat het werkbaar is, meerwaarde heeft en dat het wat oplevert voor de carrière van de docent/zorgprofessional? Het is aan de werkgroep om te kijken op wat voor manier dat het beste kan. En daarbij is het ook zo dat de thema’s niet in beton gegoten zijn. Als een werkgroep aangeeft dat een thema niet meer zo speelt of als er een thema is dat nog niet onze aandacht heeft, dan passen we het aan.’

Thema’s van de Werkagenda Oost:

1. Open leerplatform ontwikkelen ten behoeve van flexibel leren
2. Inzicht in opleidingsthema’s en ontwikkeling keuzedelen en minoren
3. Bijdrage aan praktijkgericht onderzoek door lectoren/practoren
4. Onderwijs voorwaardelijk afstemming en ontwikkeling
5. Outputcriteria cliënt/student
6. Samenwerking en kennisdeling onderwijsdocenten en zorgmedewerkers
7. Versterking zorg- en welzijnsinstellingen als lerende organisatie voor professionaliteit in samenwerking met onderwijs.
8. Afstemming toekomstige vraag aan zorgmedewerkers en vraag en aanbod stages

werkgebied v2
Werkgebied Werkagenda Oost

Zorgpacten in Werkagenda Oost

Hier stellen we de vier regionale zorgpacten in Oost kort en bondig aan u voor met een selectie uit de vele activiteiten die ze ondernemen.

Zorgpact Twente
Al in december 2014 zetten stakeholders hun handtekening onder het Zorgpact Twente vanwege de ophanden zijnde transitie in de zorg en welzijn. Tegelijk werd zo de basis gelegd voor een meer proactieve aanpak gericht op onder meer duurzame inzetbaarheid van werknemers en het adequaat toerusten van toekomstige beroepskrachten. Hiervoor onderneemt het pact verschillende acties. Bijvoorbeeld door in te zetten op intersectorale mobiliteit of in de vorm van pilots en ad hoc projecten gericht op onder meer het opzetten van een zorglab.

Zorgpact Achterhoek
Burgers met zorgbehoeften helpen, zorgen dat medewerkers uit de zorgbranche hun baan behouden en dat er niet op de lange termijn tekorten ontstaan. Dat is de ambitie van Zorgpact Achterhoek. Zo zet het samenwerkingsverband zich in om Nederlandse diploma’s ook in Duitsland erkend te krijgen. Andere onderwerpen waar het pact zich op richt zijn onder meer informeel leren en zorg en techniek.

Zorgpact Regio IJssel-Vecht
Zorgpact IJssel-Vecht wil een duurzame gezonde, regionale arbeidsmarkt creëren en ziet de economische noodzaak hiervan in. Om dat voor elkaar te krijgen, onderneemt het pact verschillende acties. Het pact zet bijvoorbeeld meer in op preventieve zorg en welzijn. Dat levert arbeidsplekken op en verbetert de kwaliteit van leven. Ook zet het pact in op een doorgaande leerlijn basisonderwijs tot en met werk. Dat maakt opleiden en kwalificeren voor de toekomst mogelijk.

Zorgpact Regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe
De primaire doelstelling van het sociale plan zorg en welzijn is te zorgen voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening. Daarbij richt het pact zich ook op het inschakelen van kwetsbare groepen in het arbeidsproces. Het pact heeft verschillende actiepunten op de agenda staan. Zo levert het een bijdrage aan de scholing van zittend personeel in het kader van de transities in de zorg. En helpt het mee met het ontwikkelen van extra activiteiten voor lager opgeleiden in de huishoudelijke hulp, die hun baan zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Gerelateerd aan