Oost: Zorgpact Twente

De handtekeningen onder het sociaal pact zorg en welzijn Twente zijn al in december 2014 gezet. Aanleiding voor de opzet van het pact was de verwachting dat de op handen zijnde transities in de sector zorg en welzijn alleen succesvol zouden kunnen zijn wanneer de diverse stakeholders kiezen voor samenwerking en overleg, om negatieve bijwerkingen van deze transitie voor de arbeidsmarkt te voorkomen. Tegelijk werd daarmee de basis gelegd voor een meer proactieve aanpak, waarbij de diverse partijen naar kansen zoeken om de economische structuur van de regio te versterken, medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en toekomstige beroepskrachten adequaat toe te rusten.


Acties

  • Eerste actie was de indiening van een regionaal sectorplan zorg. Deze aanvraag is gehonoreerd en bevindt zich inmiddels in de fase van afronding. Het gaat daarbij om scholing van zittend personeel, gekoppeld aan de transitie-opgave.
  • Om boventalligheid op te lossen en moeilijk vervulbare vacatures in te vullen, wordt ingezet op versterking van intersectorale mobiliteit. Dit beperkt zich niet tot de sector zorg en welzijn, maar heeft betrekking op de hele regio Twente. WGV Zorg en Welzijn treedt hierbij op als hoofdaanvrager.
  • De vereniging spant zich, samen met UWV Werkbedrijf en gemeenten, in om de doelstellingen opgenomen in de Participatiewet, te vertalen naar de sector zorg en welzijn en deze concreet in te vullen. In dat kader is een SROI-module toegevoegd aan de vacaturesite.
  • WGV Zorg en Welzijn en onderwijsinstellingen hebben een gezamenlijke werkagenda 2016-2020 opgesteld waarin concrete thema’s zijn benoemd waaraan komende jaren gewerkt wordt. Dit loopt uiteen van afstemming rond invulling van onderwijscurricula tot capaciteitsplanning op het gebied van beroepspraktijkvorming. Deze gezamenlijke werkagenda heeft betrekking op het hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn. Hieraan hebben zich in totaal 8 ROC’s en 4 hogescholen gecommitteerd.
  • De ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn en de relevantie voor de economische structuur en ontwikkeling van de regio Twente worden besproken in de Twente Board, die de economische potentie van de health-sector en innovaties op dit vlak ook als speerpunt heeft gedefinieerd.
  • Via pilots en ad hoc projecten worden knelpunten aangepakt of mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie verkend. Enkele voorbeelden daarvan zijn projecten gericht op de ontsluiting van de Duitse arbeidsmarkt voor werkzoekenden uit Twente (Grenspact, Interreg, UNLOCK); informatievoorziening aan scholieren/studenten in het kader van beroepsbeeldvorming over de sector zorg en welzijn; gezamenlijke RIF-aanvraag voor de ontwikkeling van een digitaal leerplatform, Zorglab etc.
  • Samenwerking en co-creatie worden gezien als sleutel tot succes. Per situatie wordt in goed overleg bepaald wie trekker is en welke rol het beste past bij de afzonderlijke stakeholders.  
     

Werkagenda Oost

Tijdens het strategisch overleg onderwijs – werkveld Oost-Nederland in januari 2016 is de opgestelde werkagenda 2016-2020 vastgesteld en gekoppeld aan de vier regionale pacten. 

Daar waar de regionale pacten vooral ingaan op regio-specifieke vraagstukken, is de gemeenschappelijke werkagenda van onderwijsveld en werkveld gericht op het leren van elkaar, gemeenschappelijke koersbepaling, gezamenlijk ontwikkelen en  afstemming. De resultaten zullen zichtbaar zijn in de afzonderlijke regio’s.  

Voor meer informatie over de werkagenda Oost 2016-2020: zie onderstaande documenten

De Volgspot

In Oost heeft de Volgspot zich gericht op de Werkagenda onderwijs-werkveld 2016-2020. Bekijk hier de resultaten uit de eerste Volgspot.

Downloads