De Volgspot is een methodiek om gestructureerd te reflecteren op een regionaal zorgpact. Zo ondersteunen we regio’s bij het realiseren van hun Zorgpactambities en het inzichtelijk maken en uitdragen van de opbrengsten van het regionale zorgpact.

De Volgspot geeft zicht op fundamentele vragen als: Kloppen ambities, activiteiten en resultaten nog steeds? Welke voortgang hebben we geboekt? Wat zijn succesfactoren en belemmeringen? Wat zijn verbeterstappen? De eigen ambities van de deelnemers aan het Zorgpact vormen het vertrekpunt. Bij de uitvoering van de Volgspot wordt zoveel mogelijk aangesloten bij eigen evaluatiewerkwijzen en overlegmomenten van de regio. Meer weten? Bekijk de informatiefolder hiernaast.

Doelen van de Volgspot
De belangrijkste doelen van de Volgspot zijn de ondersteuning van regio’s bij het realiseren van hun Zorgpactambities en het inzichtelijk maken en uitdragen van de opbrengsten van het regionale Zorgpactprogramma.

Daarnaast heeft de Volgspot tot doel informatie op te halen bij de regio’s die ingezet kan worden voor:

 • het leren tussen de regio’s
 • het landelijk agenderen van regio-overstijgende belemmeringen
 • het inzichtelijk maken van de opbrengsten van het landelijke Zorgpactprogramma

De Volgspot: in dialoog met elkaar
Het streven is om in de periode tot eind 2018 op elk Zorgpact (twee tot) drie keer de Volgspot te zetten om de voortgang zichtbaar te maken:

 1. Volgspot staat in het teken van het scherp krijgen van het overstijgend vraagstuk. Gestart wordt met het opstellen van de analyse-driehoek. Hierover wordt een gestructureerde dialoog gevoerd met de regio.
 2. Volgspot zoomt in op samenwerking en innovatie. De dialoog die dan gevoerd wordt, gaat over de eigen ambities van de partners in de regio, wat ieder kan bijdragen, hoe de samenwerking tot nu toe wordt ervaren, welke samenwerking op korte of lange termijn wordt ingevuld, en wat daarbij mogelijke samenwerkingsmodellen zijn.
 3. Volgspot focust op hoe ver het Zorgpact is qua proces. Er wordt ingezoomd op wat er nog nodig is om de resultaten te realiseren en te borgen.

Analyse-driehoek:

Uitvoering van de Volgspot
Wat komt er voor de regio kijken bij de uitvoering?

 • Enkele gesprekken met:
  • (Bestuurlijke) trekkers uit de regio
  • Enkele deelprojectleiders
  • Indien gewenst enkele partners in het Zorgpact
 • Gezamenlijke sessie stuurgroep/netwerk
  • Ca. 2 uur op basis van goed voorbereid stuk met eerste bevindingen en inzichten (tijdens de eerste Volgspot de uitwerking van de analyse driehoek)
 • Selecteren en toesturen van relevante documenten
  • Meelezen op rapportage en samen bepalen van de interne en externe communicatie over de inzichten

Doordat de Volgspot in overleg met de regio op maat wordt gemaakt, varieert de tijdsinvestering per regio en worden resultaten regiospecifiek gepresenteerd.

De support van het landelijke programmateam Zorgpact bestaat uit:

 • Ondersteuning bij de voorbereiding van de sessie met de stuurgroep/netwerk (opstellen analyse, houden interviews)
 • Mee-reflecteren vanuit landelijk perspectief
 • Rapportage met inzichten en aanbevelingen voor intern gebruik
 • Publieksversie met belangrijkste inzichten, successen en voornemens voor de toekomst
 • Nagesprek met bestuurders in de regio met voor de regio relevante personen uit het landelijk Zorgpactteam, inclusief de aanjager

Resultaten tot nu toe: Regio Oost is ver in de verbinding leggen tussen verschillende partijen, en werkt aan concrete projecten die allen bijdragen aan de gemeenschappelijke doelstellingen. 

Opbrengsten Volgspot
Medio april 2017  is de Volgspot inmiddels bij 3 Zorgpacten uitgevoerd (inclusief de 2 pilots met de Volgspot bij de Zorgpacten Midden-Nederland en Noord) en bij 3 Zorgpacten in uitvoering. De regio’s geven aan dat de Volgspot voor hen onder andere het volgende oplevert:

 • Herijking van de ambities van het regionale Zorgpact
 • Aanknopingspunten om van diverse afzonderlijke projecten naar een overstijgende ambitie te komen
 • Inzichten over de vormgeving van de stuurgroep en versterken bestuurlijk draagvlak
 • Inzichten in de werking van de governancestructuur van het regionale Zorgpact en hoe deze moet worden bijgesteld
 • Bevestiging van de ingezette samenwerking, aanpak en richting

Bekijk hier de publieksdocumenten van de Volgspots die al hebben plaatsgevonden:

 1. Volgspot Oost (april 2017) Regio Oost is een groot gebied dat vier arbeidsmarktregio’s omvat; Achterhoek, IJsselVecht, Stedenvierkant en Twente.
 2. Volgspot Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (juni 2017)
 3. Volgspot Midden- en Zuid- Gelderland (juli 2017)
 4. Volgspot Eindhoven-De Kempen (september 2017)
 5. Volgspot Zeeland (oktober 2017)
 6. Volgspot Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord (november 2017)
 7. Volgspot Rotterdam (maart 2018)

Bekijk hier de documenten van de 2 pilotregio’s, waar een Volgspot heeft plaatsgevonden in 2016:

 1. Volgspot Zorgpact Midden Nederland
 2. Volgspot ZorgpactNoord

De Volgspot in één oogopslag

De regionale Volgspot is ontwikkeld i.s.m. Capgemini Consulting en de Zorgpactregio’s Noord en Midden Nederland waar in 2016 een pilot heeft plaatsgevonden.