Zorgpact Midden-Brabant

De dynamiek op de arbeidsmarkt van zorg & welzijn is groot. Na aanvankelijke afname in het aantal zorgprofessionals is er sinds enige tijd opnieuw sprake van groei. Deze groei heeft vooral betrekking op de vraag naar hoger opgeleid personeel.
Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende hoger opgeleide medewerkers en tegelijkertijd zullen we moeten nagaan welke nieuwe perspectieven we kunnen bieden aan lager opgeleide medewerkers.


Acties

De leden en partners van het Zorgpact Midden-Brabant zijn ervan overtuigd dat genoemde uitdagingen beter in onderlinge samenwerking en afstemming getrotseerd kunnen worden dan dat elke instelling dit afzonderlijk doet. Daarom werken zij in netwerkverband samen binnen de Zorgacademie Midden-Brabant. Zij hebben met elkaar de volgende ambities:

 • Concrete afspraken over opleiden in de regio: Alle deelnemende instellingen verbinden zich om een adequaat aandeel te leveren in de voor de regio benodigde opleidingscapaciteit.
 • Ontwikkelen van medewerkers: Zorgprofessionals die niet alleen goed zijn opgeleid, maar die ook bereid zijn en in staat gesteld worden om een leven lang te leren. Dit biedt zorginstellingen een flexibel personeelsbestand waarmee zij kunnen inspelen op ontwikkelingen in de zorgvraag.
 • Werken aan innovaties: In Leer Werk Communities ontmoeten medewerkers vanuit de opleidingen en de diverse instellingen en sectoren elkaar op werkvloerniveau. Samen werken zij aan innovaties op operationeel niveau.

De Zorgacademie Midden-Brabant zorgt voor borging van deze ontwikkelingen op bestuurlijk en management niveau, door deze thema’s eveneens te agenderen in bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur en van een regulier overleg van HR-managers en HR-medewerkers.

Welke acties gaan we ondernemen?

‘Voldoende en kwalitatief goed opgeleid zorgpersoneel binnen de regio Midden-Brabant’

 1. Voldoende goed toegeruste zorgprofessionals opleiden 
  Dat is niet alleen een taak van de scholen maar ook van de zorginstellingen. Deze committeren zich om structureel voldoende praktijkplaatsen te realiseren. Daartoe houdt een regionale Arbeidsmarkt- en Onderwijsmonitor periodiek de behoefte van zorginstellingen en aanbod van opleidingsinstellingen bij.  Er is regionaal ondersteuning en er zijn trainingen om goede praktijkbegeleiding op de werkvloer te kunnen leveren.
 2. Ontwikkelen van zorgmedewerkers 
  De Zorgacademie organiseert inspiratie bijeenkomsten op verschillende onderwerpen, zoals het opzetten van leerafdelingen, het ontwikkelen van transmurale opleidingsmogelijkheden en het introduceren van nieuwe benaderingen van gezondheid en zorg.
 3. Transmuraal opleiden
  Zowel toekomstige als zittende medewerkers beseffen dat patiënten en cliënten moeten dealen met zorgvragen die de grenzen van de branches overschrijden. Zij beschikken over de kennis en de vaardigheden om patiënten en cliënten op dat pad te ondersteunen en daar de best mogelijke zorg te leveren.
 4. Van Zorgen voor naar Zorgen dat
  Zowel zittende als toekomstige medewerkers beseffen dat gezondheid meer is dan afwezigheid van ziekte. Zij verstaan gezondheid als het vermogen om je als mens aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Volgspot

De Volgspot is een methodiek om te reflecteren op de ambities van een regionaal zorgpact. Bekijk hieronder de resultaten uit de eerste Volgspot van Zorgpact Midden-Brabant.

Downloads