‹ Terug naar alle regionale pacten

ESF – subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid in de regio

Van 25 september tot 13 oktober kunnen bij het agentschap van SZW aanvragen ingediend worden voor ESF –subsidie voor projecten om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen.

ESF – subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid in de regio

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Aanvragen kunnen ingediend worden door O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten. Het startpunt van de aanvraag moet een probleem op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn dat ook daadwerkelijk door werkenden als probleem wordt ervaren.

Er zijn 3 themalijnen voor projecten:

  1. gezond, veilig vitaal werken; bijvoorbeeld: - gezonde leefstijl - tegengaan pesten - gelijkheid op de werkvloer - werkplezier - stoppen met roken - oplossen van schulden problematiek - tegengaan zwangerschapsdiscriminatie 
  2. goed werkgeverschap; bijvoorbeeld: - jobcarving - zelfsturing - werkend leren - goed opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap bij zzp’ers 
  3. stimuleren intersectorale arbeidsmobiliteit; bijvoorbeeld communicatie over loopbaanmogelijkheden

Wat voor soort  activiteiten & projecten zijn denkbaar: - voorlichtingscampagne - coaching - sectorbijeenkomsten - pilots - stand van zaken onderzoek - communicatieplan - beleidsplan

De monitoraanpak van een project is cruciaal. Evaluatie is immers van belang om te kunnen leren en het geleerde naar anderen over te kunnen dragen.

De subsidie moet met eenzelfde bedrag vanuit de aanvrager gematcht worden. De subsidiebegroting bedraagt minimaal 120.000 euro en maximaal 500.000 euro. (Er kan dus maximaal 250.000 euro subsidie aangevraagd worden). Volgend jaar is er naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe mogelijkheid om ESF-subsidie aan te vragen.

Meer informatie over deze subsidieregeling vind je hier.