‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • 'Het komt nu echt op gang'

'Het komt nu echt op gang'

De regio’s timmeren flink aan de weg. Met veel initiatief en energie verbinden, versterken en versnellen regionale Zorgpacten succesvolle projecten en samenwerkingsverbanden. Dat leidt tot mooie resultaten. Tijdens een werksessie bij het ministerie van VWS op donderdag 12 november kwamen de eerste regionale Zorgpacten bij elkaar om met elkaar te delen wat ze hebben bereikt. En dat te presenteren tijdens de landelijke werkdag, op woensdag 2 december in Utrecht.

'Het komt nu echt op gang'

Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, is een tevreden mens. Steeds meer initiatieven uit de regio melden zich bij het landelijke Zorgpact. ‘Hoe onderwijs, werkgevers en regionale overheden concreet vormgeven aan de nieuwe zorg komt nu echt op gang. Dat laten we zien. Niet alleen aan elkaar, maar ook aan onze bewindslieden. Zij zien de meerwaarde van de regionale aanpak.’

Verbinding maakt kansen zichtbaar

Het is goed dat de zorg verandert. En ook dat de zorgsector het met minder geld moet doen. Het dwingt ons namelijk tot nadenken over slimme samenwerking. Kijken over de grenzen van je eigen organisatie is verfrissend. Dan zie je pas hoeveel mooie en succesvolle initiatieven er zijn. Als je die met elkaar verbindt, kun je kostenefficiënt goede zorg leveren. Dat zie ik nu gebeuren bij ons in de regio. Het Zorgpact draagt op een positieve manier bij aan de kanteling in de zorg, juist omdat het Zorgpact zich richt op personeel. Ten slotte staat of valt het succes van de nieuwe zorg met onze zorgprofessionals.

Joep Mooren, Zorg aan Zet

Mooie initiatieven

De werksessie werd georganiseerd op initiatief van staatssecretaris Martin van Rijn. Hij was benieuwd hoe de regionale Zorgpacten tot samenwerking en afspraken zijn gekomen. De deelnemers aan de werksessie praatten hem bij over de initiatieven in het veld, zoals het bedenken van innovatieve ideeën met studenten, consultants en zorgprofessionals in een 'hackathon'. Opleidingen voor nieuwe beroepen, zoals zorgtechnicus en een (generalistische) zorgprofessional die goed kan beoordelen welke zorg mensen nodig hebben. Innovatieateliers en vele andere mooie initiatieven. Allemaal met goede resultaten.

Staatssecretaris Van Rijn aan het woord tijdens werksessie Regionale Zorgpacten

Competenties in de praktijk

Met de zorgorganisaties en het onderwijs brengen we de competenties in kaart voor de zorgprofessionals van nu en de toekomst. Zorg en techniek spelen daarin een belangrijke rol. Het gaat goed. Natuurlijk hebben we te maken met de regels voor onderwijscurricula, maar er is voldoende ruimte om vorm te geven aan onze eigen onderwijsontwikkeling. We zijn al enige tijd bezig. Zorgpact vestigt de aandacht op wat er in de regio’s al langere tijd gebeurt. Dat stimuleert, en brengt ontwikkelingen in een stroomversnelling. We vinden het ook prettig dat onze inspanningen worden gewaardeerd.

Annette de Groot, directeur Utrechtzorg

'Powered by' VWS

Er kwamen ook dilemma’s ter sprake. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de landelijke onderwijscurricula als je het onderwijs in je regio wilt vernieuwen? Kan een school de wensen van een werkgever in de les verwerken? Hoe kun je goed omgaan met cao’s en arbeidsrecht als je een flexbedrijf voor werken en leren wilt opzetten? En het zou mooi zijn als de hackathon van de Limburgse zorginstellingen deel uit mag maken van het reguliere onderwijsprogramma, zodat alle studenten er studiepunten mee kunnen verdienen. De projectleiders van de regionale Zorgpacten pleitten voor legitimatie van de ministeries van VWS en OCW bij deze en andere vernieuwende initiatieven binnen de ‘triple helix’. Ofwel ‘powered by VWS en OCW’, zoals Jolanda Tijhuis van Vincent van Gogh GGZ treffend zei.

Deelnemers werksessie regionale zorgpacten praten met elkaar

Kennen is vertrouwen

De nachtverpleging is ontzettend duur. Voorheen had je gevallen waarbij bij wijze van spreken iemand nachtzorg kreeg van zorginstantie A en zijn buurman van zorgorganisatie B. Een inefficiënte oplossing. Nu hebben de werkgevers besloten hierin gezamenlijk op te trekken en de club om beurten te bemensen. Waarbij zij als uitgangspunt de patiënt nemen en kijken wat voor hem het prettigste is. Een mooie manier van samenwerken waarin ook het regionale Zorgpact een indirecte rol speelt. Partijen kennen elkaar beter en hebben commitment naar elkaar uitgesproken.

Janny Joosten, strategisch relatiemanager WGV Zorg en Welzijn

Ga door met wat je doet

Staatssecretaris Van Rijn juichte de initiatieven toe. Hij moedigde de projectleiders van regionale Zorgpacten aan om hiermee door te gaan. ‘Zoek vooral naar praktische oplossingen. Ik adviseer jullie geen systeemdiscussies aan te gaan, want aanpassingen in bestaande structuren duren erg lang.’ Doekle Terpstra voegde eraan toe dat de werkgroep van OCW en VWS de ruimte in de wet- en regelgeving onderzoekt voor regionale bestuurlijke dilemma’s. En zo nodig de mogelijkheden verduidelijkt of oplossingen aandraagt. Blijkt er meer nodig te zijn, dan zijn er verschillende opties. Van Rijn: ‘We kunnen als bewindslieden van VWS en OCW expliciet uitdragen dat het goed is wat jullie doen. En voor specifieke experimenten kunnen we bekijken of bepalingen in de wetgeving weggenomen kunnen worden.’

Het werkt twee kanten op

Bij ons in de regio is Hogeschool Leiden een actieve speler op het terrein van zorginnovaties. Als onderdeel van het onderwijsprogramma zoekt Hogeschool Leiden samen met zorginstellingen naar oplossingen voor problemen in de dagelijkse praktijk. Studenten, docenten en lectoraten werken samen met de medewerkers van de zorginstellingen aan mogelijke oplossingen van het probleem. De resultaten worden teruggekoppeld in de zorgpraktijk en worden tevens in het curriculum van de opleiding verwerkt. Zo werkt zo’ n samenwerkingsverband dus beide kanten op.

Marla Bruijns, projectleider Care 2 Care

Doekle Terpstra in gesprek met deelnemer tijden werksessie Regionale Zorgpacten

De regionale agenda

Een regionaal Zorgpact begint met het opstellen van een regionale agenda. Maar wat is de functie van deze agenda precies en wat komt er op te staan? De projectleiders van de regionale Zorgpacten kwamen tot de volgende conclusies:

  • De functie van het regionale Zorgpact en de bijbehorende agenda is partijen met elkaar te laten kennismaken, waardoor samenwerking en verbinding ontstaat.
  • Op de regionale agenda staan projecten die passen bij de vernieuwingsvraag in de zorg. Het zijn onderscheidende en vernieuwende projecten. Ze zoeken de grenzen op van wat kan en wat niet kan.
  • Ook projecten die gaan over duurzame inzetbaarheid van personeel en duurzame zorg krijgen een plek op de regionale agenda. Daarbij hoort onder meer goed scholen van zittend personeel en flexibelere manieren van werken.
  • Door het agenderen van vernieuwende lopende projecten, ontstaat een compleet beeld van wat er in de regio gaande is. Projecten worden gebundeld en sterker over het voetlicht gebracht.