‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Wat hebben ze ermee gedaan?

Wat hebben ze ermee gedaan?

Tijdens de Landelijke Werkdag van het Zorgpact vertelden zes bezoekers wat ze aan kennis meenamen naar huis. Zes weken later zijn wij benieuwd wat ze met de inspiratie en informatie hebben gedaan.

Wat hebben ze ermee gedaan?
portretfoto Angelie van Aalst
Angelie van Aalst

Mbo'ers zijn hard nodig

‘Er zijn te weinig stageplekken voor mbo-ers. Dat moet veranderen’, zei ik tijdens de Landelijke Werkdag. Vandaag de dag worden steeds meer hbo-ers gevraagd voor de zorg. Mbo-ers zouden onvoldoende reflectief vermogen hebben. Wij erkennen dat je deze vaardigheid nodig hebt in de nieuwe zorg, maar je kunt het leren. Roc’s kunnen dit in het onderwijsprogramma opnemen. De kracht van het mbo zit hem in het daadwerkelijk leveren van zorg en ondersteuning aan de cliënt, de zorgvrager. Die zorg blijft hard nodig. Je moet hbo-ers mensen niet laten wassen! Ik heb deze ontwikkeling inmiddels besproken met mijn collega’s. Zij vinden dit ook ongewenst. Binnenkort wil ik het hier ook met Katja van Vliet en Kete Kervezee van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen over hebben. Eens kijken wat wij hieraan kunnen doen.’

Angelie van der Aalst, senior adviseur Zorginstituut Nederland

portretfoto Jenske Lorijn
Jenske Lorijn

Onderwijs in de praktijk

'Na de Landelijke Werkdag heb ik mij voorgenomen de ruimte te nemen en dat heb ik gedaan. Op dit moment zijn we in gesprek met het bestuur van een verzorgingshuis over een leerwerkplaats. Dan rijst de vraag hoe het zit met de begeleide onderwijstijd. Begeleide onderwijstijd hoeft echter niet alleen op school te worden gegeven. Dat kan ook in de praktijk. Onze docenten kunnen dus samen met professionals uit de praktijk het onderwijs vormgeven. Dat is win-win voor de school en de zorginstelling.'

'Wij kiezen hier bewust voor, omdat deze methodiek het beste past bij wat we willen bereiken met de leerwerkplaats: leren van en in de praktijk. We zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen het liefst en het best leren in de praktijk.'

Daarnaast ben ik aangesloten bij ZorgpactNoord. We zijn als Drenthe College bezig met een RIF-aanvraag voor een innovatiewerkplaats zorg en (sensor)technologie, waarin mbo en hbo, gemeente, instellingen en bedrijven samen werken aan technische innovaties in de zorg. Tijdens de Landelijke Werkdag heb ik gehoord hoe het Zorgpact kan helpen bij het verduurzamen van zulke ideeën. Het Zorgpact gaat ons helpen met de aanvraag. Wij zijn daar niet zo in thuis, dus we zijn erg blij met de ondersteuning.’

Jenske Lorijn, sectormanager zorg en welzijn, Drenthe College

 

portretfoto Coralie Elmont
Coralie Elmont

Samenwerken moet geen doel op zich zijn

'Op 2 december vond ik de werksessie over samenwerkingsvormen van Jelly Zuidersma het meest inspirerend. Haar verhaal over doelgerichte samenwerkingsverbanden heb ik proberen te vertalen naar de praktijk. Zoiets krijg je niet binnen een dag voor elkaar, maar we hebben dit al wel besproken als team van Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt.'

'Samenwerken moet geen doel op zich zijn, maar een middel om het gezamenlijke doel te bereiken. Als werkgeversvereniging is het belangrijk dit niet uit het oog te verliezen. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen lid worden van onze vereniging. Vanuit financieel oogpunt is het voor ZorgZijn Werkt gunstig om veel leden te hebben. Belangrijker is echter wat we de leden te bieden hebben.'

'Onze vereniging spant zich in voor een goede regionale arbeidsmarkt en voor strategisch wendbare zorg- en welzijnsorganisaties in veranderende tijden. Dat betekent dat we vraag en aanbod op elkaar afstemmen, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Hiervoor moeten en willen we samenwerken.'

'Het Zorgpact sluit aan bij onze missie. Ook daar staat samenwerken voor de arbeidsmarkt voorop. De overheid en het onderwijs worden daar als onmisbare partners uiteraard ook bij betrokken. Noodzakelijk in deze tijd, en voor ons reden om de banden met deze partijen verder te versterken. Na de werksessie besefte ik bovendien dat we onvoldoende als aanjager van het regionaal Zorgpact worden gezien. De komende tijd gaan we diverse acties ondernemen om dit te veranderen. Uitgangspunt hierbij is partijen verbinden om elkaar te versterken.’

Coralie Elmont, directeur werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

 

Divers team werkt beter

‘Wat zijn de kansen op werk voor medewerkers van niveau 1 en 2? Deze vraag stond centraal in de workshop die wij organiseerden. Het was mooi dat mensen uit de zaal intensief meedachten over het knelpunt en mogelijke oplossingen. Met een aantal tips kunnen wij als Zorgpact Kennemerland, Amstelland en Meerlanden ons voordeel doen. Bijvoorbeeld kritisch kijken naar de samenstelling van een team, en dan de vraag stellen: “hebben we voor al het werk dat we doen echt hoger opgeleide mensen nodig?” Zo kan met een ogenschijnlijk simpele vraag een oplossing binnen handbereik komen.’

Marion Fisser, projectleider Leren en werken in de zorg bij bureau VBZ

portretfoto Jeroen Maree
Jeroen Maree

Toekomstbestendig, samenwerkend, studentgericht

‘De nadruk op toekomstbestendigheid, samenwerking in de wijk en het voorop stellen van de student tijdens de Landelijke Werkdag sprak mij erg aan, omdat wij hier ook op Rijn IJssel veel aandacht aan besteden. De informatie die ik hierover heb gehoord, neem ik mee in een aantal initiatieven die we nu ondernemen.'

'Zo streven we naar een goede aansluiting op de toekomstige arbeidsmarkt. Daarvoor vinden momenteel veel technologische vernieuwingen plaats. Wij zijn daartoe in onze regio, met hbo- en zorg- en welzijnsinstellingen, druk doende een RIF-aanvraag voor te bereiden. WGV Zorg en Welzijn ondersteunt ons hier prima bij.'

'Op kleinere schaal realiseren we al innovatieve leer- en werkactiviteiten. Leren vindt hierbij letterlijk in de wijk plaats. Onze leerlingen zijn dagelijks actief in ontmoetingscentra in Arnhemse wijken, waar ze buurtbewoners helpen met allerlei ondersteunende activiteiten. Ook dit gebeurt in samenwerking met diverse zorg- en welzijnsinstellingen.'

Daarnaast werkt Rijn IJssel met dubbelkwalificaties. Dat houdt in dat studenten kunnen kiezen voor een bredere opleiding - het behalen van twee diploma’s - zodat ze makkelijker werk kunnen vinden. Dat doen we door opleidingen te combineren, bijvoorbeeld een opleiding in de maatschappelijke zorg en verpleegkunde.’

Jeroen Marée, directeur cluster welzijn, ROC Rijn IJssel

portretfoto Theo Rietkerk
Theo Rietkerk

Niet te lang praten, maar handelen

‘Tijdens de Landelijke Werkdag kwam het verschil in focus tussen landelijk opererende organisaties en regionale zorginstellingen ter sprake. Waar landelijke organisaties zich bijvoorbeeld richten op passende regels, zijn regionale instellingen op zoek naar ruimte om te kunnen aansluiten op de behoeften van bedrijven. Ook wij als Landstede Groep ervaren dit verschil, maar in plaats van te lang praten, handelen we.'

'Een voorbeeld hiervan zijn onze werkzaamheden rondom leerwerkbedrijven, waar studenten stage kunnen lopen. De zorg wordt steeds kleinschaliger en meer wijkgericht, ook bij ons in de regio Zwolle. Hierdoor zijn kleinschaligere locaties, in plaats van bijvoorbeeld een groot bejaardentehuis, geschikt als leerwerkplaats. Wij stimuleren het gebruik van deze plaatsen. Transities in de zorg vragen namelijk om veranderingen in het onderwijs. Daarbij hoort het durven denken en handelen buiten kaders die gebaseerd zijn op oude structuren. Zolang de kwaliteit maar gewaarborgd blijft, is onze redenatie. Het regionale zorgpact en de ministeries van OCW en VWS hebben vervolgens deze gedachte gesteund.'

'Door de Landelijke Werkdag kreeg ik ook inzicht in de complexiteit van gemeentelijke aanbestedingen. Doordat de zorg steeds meer wijkgericht is, krijgen we vaker te maken met aanbestedingen die via de gemeente lopen. Hier proberen we nu op een juiste manier invulling aan te geven.’

Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter, Landstede Groep