‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Zorgpact genoemd in Kamerbrief ‘Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg’

Zorgpact genoemd in Kamerbrief ‘Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg’

Half maart is het actieprogramma Werken in de Zorg gelanceerd met drie actielijnen kiezen, leren en anders werken in de zorg. Het actieprogramma kent een voortvarende start, alle 28 arbeidsmarktregio’s hebben een regionaal actieplan aanpak tekorten (RAAT) en zijn aan de slag met de uitvoering. Het programma richt zich naast terugdringen van tekorten op medewerkers die tevreden en goed toegerust zijn. Dat staat in de Kamerbrief Werken in de Zorg die minister De Jonge van VWS op 4 oktober 2018 naar de Tweede Kamer stuurde.

Zorgpact genoemd in Kamerbrief ‘Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg’

De bewindslieden rapporteren in de Kamerbrief over de voortgang op het actieprogramma. Het zwaartepunt van de arbeidsmarktaanpak ligt in de regio met de regionale actieplannen aanpak tekorten. Er wordt in elk actieplan een analyse van de regionale opgave gemaakt, ambities worden neergezet en acties worden afgesproken om deze ambitie te realiseren. Dat gebeurt door zorginstellingen in nauwe samenwerking met het onderwijs en met andere belangrijke partners zoals overheden, zorginkopers en niet te vergeten medewerkers zelf. In het actie-leer-netwerk zullen goede voorbeelden een podium worden gegeven en knelpunten worden aangepakt.

Goede voorbeelden uit het Zorgpact zullen worden voortgezet in het actie-leer-netwerk. De Kopgroep community en de- ruimte- in- de- regels- aanpak. Er is per 1 augustus jl. een commissie Werken in de Zorg gestart, die kijkt naar de voortgang en aanbevelingen doet aan regio’s. En er is een landelijke actietafel in juli jl. ingesteld voor ondersteuning vanuit landelijke stakeholders. De voortgang zal periodiek op basis van informatie uit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn worden gemonitord.

Het Zorgpact en Kopgroep

Vijf van de Koplopers uit de Kopgroep worden genoemd als goed voorbeeld over de voortgang van het actieprogramma in de Kamerbrief te weten, Silicon Venturing RotterdamLeerlingpoule, Samen leren zonder beperkingen, Zorg Innovatie Centra Alrijne en Statushouders in de Zorg. Op de Kopgroepontmoetingen (bijeenkomsten voor en door Koplopers) op 2 en 4 oktober jl. is er aandacht besteed aan "Zorgpact hoe verder"? De Zorgpact gedachte wordt geborgd in het actieprogramma "Werken in de Zorg" en de Kopgroep gaat verder in het actie-leer-netwerk. Bij aanwezige Koplopers is opgehaald hoe de Kopgroep community zich zou moeten voortzetten in het actie-leer-netwerk.

VMBO Koplopers

De laatste periode van het Zorgpact zetten we extra in op het thema VMBO Zorg & Welzijn. In de Kamerbrief wordt aangegeven dat het Platform VMBO Zorg & Welzijn inmiddels is verbonden met de regionale netwerken rondom zorg en onderwijs, zoals de regionale Zorgpacten en de RAAT's. De komende tijd zetten we vanuit het Zorgpact samen met het VMBO in op de verdere concretisering daarvan.

Gerelateerd aan